Kontakt & Information

Stadion / klubhuset

Ågade 2
7361 Ejstrupholm

Tlf.: 93 39 19 50
E-mail: thyregodvej@privat.dk

Ejstrupholm Idrætsforening
Ågade 2, 7361 Ejstrupholm

Vedtægter for Ejstrupholm Idrætsforening

Foreningens navn, hjemsted og formål:

§1
Foreningen er stiftet den 5. august 1931 og dens navn er: EJSTRUPHOLM IDRÆTSFORENING. Hjemsted: Ikast- Brande Kommune.

§2
Foreningen har til formål at udbrede interessen for idræt gennem træning, deltagelse i og afholde sportskampe, opvisninger og konkurrencer samt at skabe bedre forhold for udøvelsen heraf.

Foreningens overskud kan kun anvendes til overstående formål.

Medlemskab:

§3
Alle, der kan gå ind for foreningens formål, kan optages som medlem.

Optagelsen sker ved henvendelse til bestyrelsen, eller en af samme antaget træner eller holdleder.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Afgørelsen skal forelægges den følgende generalforsamling, dersom den ekskluderede måtte ønske det.

§4
Det er overladt til foreningens bestyrelse til enhver tid at fastsætte medlemskontingentet.

For at deltage i foreningens aktiviteter skal kontingentet være betalt. Bestyrelsen kan bestemme, om kontingentet kan betales i flere rater.

Generalforsamlingen:

§5
Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggende den højeste myndighed.

Den årlige generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. marts.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelse finder det nødvendigt og skal indkaldes når mindst 15 aktive medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden fremsætte krav herom.

Dagsorden skal medfølge. Indkaldelse med sædvanligt varsel.

§6
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent .
2. Formandens beretning.
3. Kassereren forelægger regnskabet.
4. Valg af 4, resp. 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 revisor.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

§7
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annonce i den til enhver til værende lokale ugeavis.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§8
Alle aktive over 14 år har stemmeret. For at have stemmeret må vedkommende dog have betalt kontingent.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Dog kræver ændring af vedtægter et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stemme afgivning sker kun skriftligt i tilfælde, hvor et medlem måtte ønske det. Dog skal personvalg foregå skriftligt.

Bestyrelsen:

§9
Foreningen ledes af en på en generalforsamling valgt bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med fordelingen af poster som formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassererposten kan dog varetages af en person uden for bestyrelsen.

Funktions tiden er 2 år.

Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, der er fyldt 16 år.

§10
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsens er kun beslutningsdygtig, når 4 eller flere medlemmer inkl. formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde at stemmelighed bortfalder forslaget i sin oprindelige form.

Sekretæren fører protokol over forhandlinger og beslutninger på bestyrelses møder.

Tegningsregel og hæftelse:

§11
Foreningen forpligtes ved underskrift at 3 bestyrelsesmedlemmer i foreningen, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den forening til enhver til tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Regnskab og revision:

§12
Foreningens regnskabs- og virke år er fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Opløsning:

§13
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af foreningens aktive medlemmer.

Er 2/3 af aktive medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen mindst af 30 dage efter, indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.. Opløses foreningen, overdrages redskaber og anden formue til Nørre-snede Kommune til opbevaring. Er foreningen ikke startet efter 10 års forløb, skal den eventuelle formue anvendes til fordel for andet frivilligt ungdomsarbejde i Ejstrupholm.

Foranstående afløser tidligere gældende vedtægter af 5.august 1931, revideret senest 2. februar 1988.

Således vedtaget på generalforsamlingen.

​​

Farver

Eif spillertrøje består af:

  • Hvide trøjer
  • Blå shorts
  • Blå strømper

Kontingenter

Kontingent for at spille fodbold i EIF:

I år har vi ændret kontingentet til at være ét beløb for både forår og efterårssæson, således der kun betales én gang for udendørs sæson og én gang for indendørs sæson pr. år.

Husk kontingent skal betales inden opstart på kontonummer 7242-0001753400

Kontingent 2019

U5​

Kr. 200,00​

U6​ og U7 

Kr. 300,00​

U8

Kr. 400,00​

U9

Kr. 600,00​

U10/U11

Kr. 600,00​

U12

Kr. 700,00​

U13/U14/U15

Kr. 800,00​

U16

Kr. 900,00​

Herresenior (inkl. vaskepenge)​

Kr. 1300,00​

Indendørs for alle hold​

Kr. 300,00​

Kontakt

​Ejstrupholm Idrætsforening

Ågade 2

7361 Ejstrupholm

Tlf.: 93 39 19 50

E-mail: thyregodvej@privat.dk

Ejstrupholm Idrætsforening
Ågade 2, 7361 Ejstrupholm

FIND OS​